http://maps.google.pl/maps?q=turcja+ankara+google+maps&hl=pl&ll=39.920796,32.853928&spn=0.001617,0.002411&sll=39.061849,36.518555&sspn=13.399384,19.753418&t=h&gl=pl&hnear=Ankara,+Turcja&z=19
Foto Hit
BIP Mali Gorzowiacy

REGULAMIN ZESPOŁU

Informacje stałe » REGULAMIN ZESPOŁU

                                    REGULAMIN  ZESPOŁU  TAŃCA  LUDOWEGO  „MALI GORZOWIACY”

 

§ 1

Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” jest sekcją artystyczną Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

§ 2

Siedzibą Zespołu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 8 tel./fax + 48 95  7228575.

§ 3

Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” jest zespołem amatorskim, zrzeszającym dzieci i młodzież.

§ 4

Cele działalności Zespołu:

 1. Wzbogacanie wiedzy o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej.
 2. Budzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinie muzyki i tańca.
 3. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
 4. Rozwój kultury fizycznej, wychowanie prozdrowotne.
 5. Reprezentowanie Młodzieżowego Domu Kultury, miasta, regionu i Polski na terenie kraju i poza jego granicami.
 6. Sceniczna prezentacja artystycznie opracowanych polskich tańców narodowych i regionalnych.
 7. Kształtowanie wartości i umiejętności przydatnych w dalszym życiu.

§ 5

Struktura organizacyjna Zespołu:

 1. Kierownictwo Zespołu stanowią:
 • kierownik Zespołu,
 • kierownik artystyczny,
 • kierownik kapeli.
 1. Kierownictwu Zespołu podlegają:
 • nauczyciele-akompaniatorzy,
 • nauczyciel przygotowania wokalnego,
 • konserwator strojów ludowych.
 1. O powierzeniu funkcji kierowniczych wymienionych w punkcie 1. i 2. decyduje dyrektor MDK w Gorzowie Wlkp.
 2. Organem wspomagającym działalność Zespołu jest Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”.

§ 6

 1. Organem samorządowym ZTL „Mali Gorzowiacy” są Rady Grup wybierane przez członków poszczególnych grup spośród swojego grona na okres 1 roku.
 2. W skład Rady Grupy wybieranej w głosowaniu (w obecności przynajmniej 2/3 aktualnych członków grupy) większością głosów wchodzą 4 osoby.
 3. Na pierwszym spotkaniu Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 4. Zespół może w trakcie trwania kadencji dokonać zmian składu Rady.
 5. Zadania Rady:
 • reprezentowanie członków wobec kierownictwa Zespołu, a w razie potrzeby bezpośrednio wobec dyrekcji MDK,
 • organizowanie działań artystycznych i pozaartystycznych na rzecz całego Zespołu i MDK,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”,
 • pomoc kierownictwu, Stowarzyszeniu w sprawach organizacyjnych i wychowawczych,
 • prowadzenie działalności zmierzającej do jak najlepszej integracji nowych członków z grupą,
 • sygnalizowanie i wyjaśnianie wszelkich problemów dotyczących członków grupy i Zespołu.

§ 7

Prawa i obowiązki członka Zespołu

7.1. Członek ZTL „Mali Gorzowiacy” ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do Rady Grupy.
 2. Uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych dla Zespołu lub jego członków.
 3. Brać udział w imprezach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami, jak festiwale, projekty, obozy artystyczne, itd.
 4. Poprzez Radę wysuwać wnioski, propozycje i uwagi skierowane do kierownictwa, dotyczące programowej działalności Zespołu.
 5. Otrzymywać wyróżnienia i nagrody.

7.2. Członek ZTL „Mali Gorzowiacy” ma obowiązek:

 1. Podstawowym obowiązkiem członka jest obecność na próbach i koncertach.

Nieobecność na zajęciach może być spowodowana:

 • udokumentowaną chorobą,
 • udokumentowanym przypadkiem losowym.
 1. Członkowie występujący na scenie mają zachować odpowiedni wygląd: niepomalowane paznokcie, bez prywatnych ozdób, włosy w kolorze naturalnym: dziewczęta - długie bez grzywki, chłopcy - estetycznie podcięte.
 2. Aktywnie uczestniczyć w programowych zajęciach tanecznych i wokalnych, świadomie i konsekwentnie podnosząc swój indywidualny poziom artystyczny.
 3. Sumiennie wykonywać polecenia kadry pedagogicznej.
 4. Aktywnie uczestniczyć w realizacji inicjatyw Rady Grupy.
 5. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię Zespołu.
 6. Być koleżeńskim, życzliwym i pomocnym wobec innych członków Zespołu.
 7. Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem stroje ludowe, instrumenty i rekwizyty sceniczne.
 8. W razie rezygnacji z przynależności do Zespołu zwrócić kostiumy sceniczne i uzupełnić wszystkie zaległości finansowe.
 9. Zapoznać się szczegółowo z niniejszym regulaminem, wyrazić zgodę na jego przestrzeganie, przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.

§ 8

Zasady uczestnictwa w imprezach zewnętrznych, organizowanych przez inne instytucje
na terenie kraju i poza jego granicami

 1. Wyjazdy na festiwale, obozy, projekty i inne wydarzenia artystyczne jest wyróżnieniem członka Zespołu, a jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania placówki, Zespołu, kraju.
 2. O uczestnictwie dziecka - tancerza w formie wyjazdowej (festiwalu, projekcie, obozie, inny) decydują rodzice, składając pisemną deklarację, po zapoznaniu się z warunkami i zasadami wyjazdu na zebraniu informacyjnym. Obecność na zebraniach jest obowiązkowa. Nieobecni na zebraniu rodzice zobowiązani są zapoznać się z warunkami i zasadami danej formy i również dostarczyć deklarację uczestnictwa.
 3. Ostateczną decyzję o wyjeździe na podstawie zebranych deklaracji podejmuje kierownictwo zespołu i zarząd stowarzyszenia. Złożona deklaracja jest zobowiązująca i odstąpienie od umowy może nastąpić w wyjątkowych, uzasadnionych, losowych przypadkach.
 4. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się następujące kryteria kwalifikacji członków:
 • odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny,
 • przydatność w realizacji programu artystycznego,
 • ustalona przez kierownictwo w porozumieniu z Radą Grupy liczba nieobecności
  i spóźnień,
 • odpowiednia postawa społeczna i moralna,
 • dobry stan zdrowia.
 1. Listę kandydatów na wyjazd ustala kierownictwo Zespołu po konsultacji z Radą Grupy. Członek Zespołu niezakwalifikowany na wyjazd ma prawo znać uzasadnienie decyzji.

§ 9

Członek Zespołu podczas pobytu za granicą ma obowiązek bezwzględnej subordynacji wobec kierownictwa Zespołu oraz zachowania postawy godnej Polaka.

§ 10

Członek Zespołu, który odszedł z Zespołu o tzw. „czasie” (zakończenie edukacji w szkole średniej, wyprowadzenie się rodziny, nauka w innym mieście, choroba), po skończeniu działalności może w dalszym ciągu reprezentować Zespół na koncertach, festiwalach, projektach.

§ 11

Nagrody i kary

 1. Za aktywną i twórczą postawę, zaangażowanie w pracy na rzecz Zespołu, długoletni staż
  w Zespole oraz inne zasługi członek może zostać wyróżniony i nagrodzony.
 2. Za ewidentne i świadome naruszanie niniejszego regulaminu członek Zespołu może być ukarany:
 • ograniczeniem wykonywanych układów tanecznych,
 • niezakwalifikowaniem na wyjazd Zespołu,
 • zawieszeniem w prawach członka,
 • skreśleniem z listy członków Zespołu.
 1. O przyznawaniu nagród i kar decyduje kierownictwo z Radą Grupy.

§ 12

Kierownictwo w uzgodnieniu z Radą Grupy może w uzasadnionym przypadku dokonać okresowej lub stałej zmiany postanowień regulaminu.

 

Gorzów Wlkp., 21.10.2014

Facebook