Foto Hit
BIP Mali Gorzowiacy
Nasi partnerzy

 

Statut Stowarzyszenia

O Zespole » Stowarzyszenie Mali Gorzowiacy » Statut Stowarzyszenia

STATUT

Stowarzyszenia  Przyjaciół    Zespołu  Tańca  Ludowego

„Mali  Gorzowiacy”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca  Ludowego „Mali Gorzowiacy” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

2.Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gorzowie Wlkp.,

 

§2

1.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów :

-ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 ze zm.);

-ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.);

-niniejszego statutu.

§3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2.poszerzanie grona miłośników i sympatyków tańca ludowego,

3.wychowywanie członków Zespołu  w duchu zrozumienia i poszanowania wartości tradycji i kultury ludowej oraz jej twórców,

4.rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych członków  Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”,

5.propagowanie polskiego folkloru, tańca, pieśni, muzyki,

6.działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

7.upowszechnianie i rozwijanie w społeczeństwie wiedzy o twórczości ludowej,

8.umożliwianie  korzystania z ciekawej i pożytecznej formy czynnego wypoczynku po nauce i pracy,

9.promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

10.popularyzowanie działań i dokonań  Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”,

11.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

12.upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód  obywatelskich, a także wspomagających rozwój demokracji,

13.nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

14.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

15.działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

16.działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

17.przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

§7

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

1.organizowanie zajęć tanecznych, koncertów, przeglądów, konkursów, festiwali o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

2.propagowanie tańca i pieśni ludowych w kraju i za granicą,

3.współudział w organizacji krajowych i zagranicznych występów zespołów tanecznych,

4.propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów tanecznych, muzycznych,

5.działanie na rzecz wzmocnienia więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych w szczególności poprzez organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych i sportowych,

6.działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

7.współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami o podobnych celach działania,

8.udział w pracach polskich i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania,

9.organizowanie różnych form wypoczynku zwłaszcza dla  dzieci i młodzieży,

10.przeciwdziałanie patologiom społecznym,

11.prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a/członków zwyczajnych,

b/członków wspierających,

c/członków honorowych.

 

 

§9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda  pełnoletnia  osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego.

 

§10

Członek zwyczajny na prawo:

1.wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2.uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

3.zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4.korzystać z pomocy Stowarzyszenia;

5.uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

§11

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1.przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2.brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

3.regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§12

1.Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczna działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji. 

2.Członek wspierający posiada prawa określone w §10 pkt 3-5 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

3.Członek wspierający – osoba prawna działa  w Stowarzyszeniu  za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§13

1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.Członkostwo  honorowe  nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

3.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§14

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

§15

Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą  swoich przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu oraz bez korzystania z  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§16

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a/pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b/śmierci członka będącego osobą fizyczną,

c/likwidacji członka będącego osobą prawną,

d/utraty praw publicznych,

e/wykluczenia.

2.Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a/niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

b/łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

c/działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.O wykluczeniu decyduje Zarząd  w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie, pisemnie zawiadamia zainteresowanego.

4.Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. a-d stwierdza Zarząd w formie uchwały. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio.

5.Od uchwał  Zarządu o których mowa w ust.3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§17

1.Władzami Stowarzyszenia są:

a/Walne Zgromadzenie;

b/Zarząd;

c/Komisja Rewizyjna.

2.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

§18

1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile statut nie stanowi inaczej.

2.Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.Drugi termin Walnego Zgromadzenia powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż  po upływie 30 minut po pierwszym terminie. 

 

§19

1.Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu :

a/ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b/pisemnej rezygnacji z funkcji,

c/odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

2.W przypadkach o których mowa w ust.1 władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z pośród członków Stowarzyszenia z tym, że liczba osób o które uzupełniono skład nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§21

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2.O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3  członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Do wniosku lub żądania powinien być załączony proponowany porządek obrad.

4.Zarząd jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku lub żądania.

 

§22

1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a./uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

b/rozpatrywanie i zatwierdzanie  sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c/udzielanie, po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej  absolutorium Zarządowi,

d/wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e/uchwalanie statutu lub jego zmiany,

f/ustalanie wysokości składek członkowskich,

g/nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

h/podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

i/rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j/rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

k/podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

l/uchwalanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

ł/podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie należących do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2.Walne Zgromadzenie obraduje według ustalonego porządku obrad. Proponowany przez Zarząd porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony. Porządek obrad nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.Walne Zgromadzenie po otwarciu go przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

 

 

§23

1.Zarząd składa się z 5 do 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza .

2.Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3.Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

4.Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

 

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

a/realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

b/kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c/podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d/uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i planów finansowych,

e/sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia właściwym organom i instytucjom,

f/zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

g/nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych,

h/zatrudnianie pracowników.

 

§25

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera Przewodniczącego.

2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a/kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b/nadzór nad bieżącą działalnością finansową Stowarzyszenia w zakresie podpisanych umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych,

c/składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

d/przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

e/składanie wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

3Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru ,przy czym jej członkowie:

a/nie mogą być członkami Zarządu ani  pozostawać  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ,w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b/nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§26

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§27

1.Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych  Stowarzyszenia.

2.Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a/składek członkowskich,

b/dotacji oraz ofiarności publicznej,

c/darowizn, spadków, zapisów ,

d/dochodów z działalności statutowej,

e/dochodów z działalności gospodarczej.

3.Dochód z działalności statutowej i gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

4.Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

5.Stowarzyszenie nie może:

a/udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b/przekazywać własnego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

c/wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d/dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§28

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§29

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym jego celom statutowym. O podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie.

 

 

 

§30

Oświadczenia woli  w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§31

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje walne zgromadzenia większością 2/3 głosów  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia , Walne Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną i określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook